Veel gestelde vragen

Op deze pagina kunt u de veel gestelde vragen vinden met betrekking tot de eventuele kosten van uw bezoek aan dermatoloog. Graag verwijzen wij u ook naar de folder

Wat houdt het eigen risico in? 
Per 1 januari 2016 is het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering door de overheid vastgesteld op € 385 per jaar. In 2017, 2018 en 2019 is het vastgestelde bedrag voor het verplichte eigen risico ongewijzigd ten opzichte van 2016 en derhalve vastgesteld op € 385 per jaar. 

Hoe worden de kosten van mijn behandeling afgehandeld? 
Ceulen Klinieken handelt de declaraties direct met uw zorgverzekering af. U ontvangt geen factuur van ons. De kosten van de behandeling worden met een verwijsbrief van uw huisarts altijd door uw zorgverzekering vergoed. Houd wel rekening met uw eigen risico.

Ik heb een factuur/rekening ontvangen.
Het is ook mogelijk dat u niet volgens de Nederlandse Zorgwet verzekerd bent. Dan betaalt u voor uw eerste consult/behandeling een voorschotnota van € 250. Nadat uw behandelingen zijn afgerond ontvangt u zelf de rekening. Deze kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar. Het voorschot dat u reeds betaald heeft wordt verrekend met het bedrag van de declaratie.
Er bestaat een Europese regeling voor ingezetenen van de Europese Unie voor een zogenaamd EHIC pasje (CVZ Uzovicode 9990). Met dit pasje kunnen wij factureren aan AGIS Buitenlands Recht. AGIS betaalt uw nota dan aan de onze kliniek en zal de doorbelasting aan uw buitenlandse zorgverzekeraar verzorgen. Deze regeling geldt alleen als u uw EHIC pasje meeneemt bij uw bezoek aan Ceulen Klinieken.

Hoe is het factuuroverzicht, dat mijn zorgverzekeraar heeft opgestuurd, opgebouwd? 
De hoogte van het factuurbedrag, het type behandeling of consult is bepalend voor de hoogte van de factuur. De hoogte van de factuur wordt niet beïnvloed door de tijd die nodig is om de behandeling uit te voeren. Het tarief voor een consult is contractueel vastgelegd met uw zorgverzekeraar en staat per consult of behandeling vast.

Er staan twee declaraties op de rekening van mijn zorgverzekeraar.
Indien de medisch specialist verschillende aandoeningen beoordeelt en/of behandelt die elk hun eigen onderzoek- en behandelingstraject hebben, is er sprake van meerdere DOT’s. Hiervoor kunnen dus meerdere declaraties verstuurd worden.

Wat is een DOT zorgproduct?

Een DOT zorgproduct is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle. Daaraan hangt een prijskaartje.

Hoe wordt het prijskaartje van een DOT zorgproduct bepaald?
De prijs van een zorgproduct is een vaste prijs. Deze wordt bepaald op grond van de combinatie van de diagnose en de gedane verrichtingen. In deze tarieven zijn ook indirecte kosten van het ziekenhuis verrekend, denk hierbij aan de kosten van opleidingen, onderzoek en spoedeisende hulp. En natuurlijk zijn de kosten voor specialisten erin opgenomen. Kijk hier voor meer informatie over de DOT: filmpje nza

Ik ben enige tijd geleden behandeld en ontvang nu een rekening.
Per 1 januari 2012 is er een verplichte landelijke termijn om zorgtrajecten te sluiten. Hierna mag pas gefactureerd worden. Ceulen Klinieken moet dus wachten tot deze termijn is verstreken voordat zij een factuur mag versturen aan de zorgverzekeraar.

Hoe kom ik er zelf achter wat een behandeling kost?
Ceulen Klinieken kan niet altijd vooraf inschatten wat de kosten van uw behandeling zijn. Tijdens de behandeling kunnen er extra behandelingen of onderzoeken worden uitgevoerd, waardoor de totale zorg mogelijk duurder wordt. Tevens kan in de loop van de behandeling na diagnostiek de diagnose veranderen. Dit heeft ook invloed op de kosten van uw zorgproduct. Voor een indicatie van de prijs van uw medisch specialistische behandeling verwijzen wij u hierbij naar de passantentarieven lijst op deze site. Mocht u uw behandeling niet kunnen vinden, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Indien uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft met Ceulen Klinieken, gelden speciale tarieven die zijn afgesproken tussen uw zorgverzekeraar en Ceulen Klinieken en wordt de behandeling meestal voor 100% vergoed. Wel dient u rekening te houden met uw eigen risico die uw zorgverzekeraar bij u vervolgens in rekening brengt indien het eigen risico nog niet, of slechts gedeeltelijk, is verrekend.

Ik krijg een overzicht van mijn zorgverzekeraar van mijn behandeling bij Ceulen Klinieken met een datum waarop ik niet bij Ceulen Klinieken ben geweest. Hoe kan dat?

Een begindatum van een gedeclareerd zorgproduct is niet altijd dezelfde datum van de controle of behandeling. Na een vastgestelde periode, de zogenaamde doorlooptijden, wordt een zorgproduct afgesloten. Als de behandeling van uw specifieke zorgvraag nog voortduurt, wordt er een vervolg zorgproduct geopend de datum direct aansluitend aan het voorgaande zorgproduct. Dit is een vaak andere datum dan de datum waarop het consult of behandel daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De sluitdatum van een zorgproduct is tevens een datum die in de meeste gevallen een andere datum heeft dan de datum van uw consult of behandeling bij Ceulen Klinieken. De consulten, behandelingen en verrichtingen die hebben plaatsgevonden bevinden zich dan tussen de begin en sluitingsdatum van het zorgproduct.

Waarom is er eigen risico ingehouden op de kosten van mijn zorg gedeclareerd door Ceulen Klinieken?
Op medisch specialistische zorg die onder de dekking valt van de basisverkering zoals dermatologie is eigen risico van toepassing. De begindatum van het DOT zorgproduct is bepalend voor de inhouding van het eigen risico. Dat wil zeggen begindatum in 2019, eigen risico 2019. Als u inhoudelijke vragen over de inhouding van het eigen risico, verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Heeft u nog meer vragen?
Heeft u na lezing van bovenstaande toch nog vragen van financiële aard? Neem dan contact op met de zorgadministratie. Wij verzoeken u dit bij voorkeur te doen via e-mail: debiteuren@ceulenklinieken.nl