Veelgestelde vragen

Op deze pagina kunt u de veelgestelde vragen vinden met betrekking tot de eventuele kosten van uw bezoek aan dermatoloog. Graag verwijzen wij u ook naar de folder De kosten van uw bezoek aan de dermatoloog. 

Wat houdt het eigen risico in? 
Per 1 januari 2016 is het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385 per jaar. In 2024 is het verplicht eigen risico ongewijzigd gebleven en bedraagt derhalve € 385 per kalenderjaar. 

Hoe worden de kosten van mijn behandeling afgehandeld? 
Ceulen Klinieken handelt de declaraties direct met uw zorgverzekering af. U ontvangt geen factuur van ons. De behandelingen bij Ceulen Klinieken worden bij medische indicatie door alle zorgverzekeraars vergoed, mits u een geldige verwijzing heeft. Houd wel rekening met het verplicht eigen risico. U ontvangt van uw zorgverzekeraar een afrekenspecificatie. 

Ik heb een factuur/rekening ontvangen.
Indien u geen Nederlandse zorgverzekering heeft, dan brengen wij het passantentarief in rekening. Bij uw eerste consult/behandeling betaalt u een voorschotnota van € 250. Nadat uw behandelingen zijn afgerond ontvangt u zelf de rekening. Deze kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar. Het voorschot dat u reeds betaald heeft wordt verrekend met het bedrag van de declaratie.

Hoe is de afrekenspecificatie die mijn zorgverzekeraar heeft gestuurd, opgebouwd? 
De hoogte van het factuurbedrag het type behandeling of consult is bepalend voor de hoogte van de factuur. De hoogte van de factuur wordt niet beïnvloed door de tijd die nodig is om de behandeling uit te voeren. Het tarief voor een consult is contractueel vastgelegd met uw zorgverzekeraar en staat per consult of behandeling vast.

Er staan twee declaraties op de afrekenspecificatie van mijn zorgverzekeraar.
Indien de medisch specialist verschillende aandoeningen beoordeelt en/of behandelt die elk hun eigen onderzoek- en behandelingstraject hebben, is er sprake van meerdere DOT’s. Hiervoor kunnen dus meerdere declaraties verstuurd worden.

Wat is een DOT zorgproduct?

Een DOT zorgproduct is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle in een bepaalde periode. Daaraan hangt een prijskaartje.

Hoe wordt het prijskaartje van een DOT zorgproduct bepaald?
De prijs van een zorgproduct is een vaste prijs. Deze wordt bepaald op grond van de combinatie van de diagnose en de uitgevoerde verrichtingen. In deze tarieven zijn ook indirecte kosten van het ziekenhuis verrekend, denk hierbij aan de kosten van opleidingen, onderzoek en spoedeisende hulp. En natuurlijk zijn de kosten voor specialisten erin opgenomen. Kijk voor meer informatie over de DOT: Video Betalen van ziekenhuiszorg

Ik ben enige tijd geleden behandeld en ontvang nu een rekening.
Per 1 januari 2012 geldt er een wettelijk verplichte termijn om zorgtrajecten te sluiten. Hierna mag pas gefactureerd worden. Ceulen Klinieken moet dus wachten tot deze termijn is verstreken voordat zij een declaratie mag versturen aan de zorgverzekeraar.

Hoe kom ik er zelf achter wat een behandeling kost?
Ceulen Klinieken kan niet altijd vooraf inschatten wat de kosten van uw behandeling zijn. Tijdens de behandeling kunnen er extra behandelingen of onderzoeken worden uitgevoerd, waardoor de totale zorg mogelijk duurder wordt. Tevens kan in de loop van de behandeling na diagnostiek de diagnose veranderen. Dit heeft ook invloed op de kosten van uw zorgproduct. Voor een indicatie van de prijs van uw medisch specialistische behandeling verwijzen wij u naar de passantentarieven. Mocht u uw behandeling niet kunnen vinden, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Ceulen Klinieken heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de tarieven. In de meeste gevallen heeft de zorgverzekeraar een prijs onderhandeld die lager is dan het passantentarief.  

Ik krijg een afrekenspecificatie van mijn zorgverzekeraar van mijn behandeling bij Ceulen Klinieken met een datum waarop ik niet bij Ceulen Klinieken ben geweest. Hoe kan dat?

Een begindatum van een gedeclareerd zorgproduct is niet altijd dezelfde datum van de controle of behandeling. Na een vastgestelde periode, de zogenaamde doorlooptijden, wordt een zorgproduct afgesloten. Als de behandeling van uw specifieke zorgvraag nog voortduurt, wordt er een vervolg zorgproduct geopend de datum direct aansluitend aan het voorgaande zorgproduct. Dit is vaak een andere datum dan de datum waarop het consult of behandeling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De sluitdatum van een zorgproduct is tevens een datum die in de meeste gevallen een andere datum heeft dan de datum van uw consult of behandeling bij Ceulen Klinieken. De consulten, behandelingen en verrichtingen die hebben plaatsgevonden bevinden zich dan tussen de begin en sluitingsdatum van het zorgproduct.

Waarom is er eigen risico ingehouden op de kosten van mijn zorg gedeclareerd door Ceulen Klinieken?
Op medisch specialistische zorg die onder de dekking valt van de basisverzekering zoals dermatologie is het verplicht eigen risico van toepassing. De begindatum van het DOT zorgproduct is bepalend voor de inhouding van het eigen risico. Dat wil zeggen begindatum in 2020, eigen risico 2020. Als u inhoudelijke vragen heeft over de inhoud of verrekenen van het verplicht eigen risico, verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Heeft u nog meer vragen?
Heeft u na lezing van bovenstaande toch nog vragen van financiële aard? Neem dan contact op met de zorgadministratie. Wij verzoeken u dit bij voorkeur te doen via e-mail: debiteuren@ceulenklinieken.nl